CONDITIES VAN HET RIU CLASS-PROGRAMMA

Algemene voorwaarden en condities van het Riu Class-programma


1.- Het programma en de Riu Class-pas zijn eigendom van RIUSA II, S.A., Calle Llaud s/nº, 07610 Palma de Mallorca, Spanje 


2.- RIUSA II, S.A. dient door de houder ingelicht te worden omtrent alle naams- en adreswijzigingen of veranderingen in het identiteitsbewijs of de datum van afgifte daarvan, door middel van een schrijven gericht aan het hoofdkantoor in Palma de Mallorca, Riu Class, C/ Llaud s/n, 07610 Palma de Mallorca of tot rclass@riu.com of via de optie wijzigen van persoonsgegevens op www.riuclass.com. RIUSA II, S.A. stelt zich niet aansprakelijk voor mogelijke onregelmatigheden of schade berokkend aan de klant, in geval van niet naleving van het vermelde in de voorgaande paragraaf. 


3.- RIUSA II, S.A. behoudt zich het recht voor de kaart en de rekening van de klant te annuleren, indien zij van mening is hiervoor over voldoende redenen te beschikken. 


4.- De aanvraag voor inschrijving in het Riu Class-programma houdt ook de uitdrukkelijke toestemming in van de deelnemer voor het verschaffen van zijn gegevens voor commerciële doeleinden, uitsluitend aan bedrijven van de Riu Groep en zijn franchise-etablissementen. Het invullen van de vereiste gegevens is verplicht. Deelnemers hebben het recht op toegang tot het bestand waarin hun gegevens zijn opgenomen, en hebben recht op rechtzetting, annulering en verzet, krachtens de Spaanse Organieke Wet 15/1999 van 13 december inzake Bescherming van Persoonsgegevens. Ook hebben zij recht op herroeping van hun instemming met het verschaffen en de verwerking van hun persoonsgegevens. Om deze rechten uit te oefenen dient men zich schriftelijk te richten tot de verantwoordelijke persoon voor gegevensverwerking en beheerder van de bestanden waarin zich de persoonsgegevens bevinden: RIUSA II, S.A., Riu Class, C/Llaud s/n, 07610 Palma de Mallorca of tot rclass@riu.com. 5.- RIUSA II, S.A. behoudt zich het recht voor de voorwaarden van het Riu Class-programma, de tabellen voor het aantal verzamelde punten en het inwisselen daarvan en de serviceovereenkomsten met partners op de bestemming geheel of gedeeltelijk te annuleren of te wijzigen, al dan niet met voorafgaande kennisgeving. De clausules die vermeld staan op www.riuclass.com zijn steeds de momenteel geldige en maken de vorige ongeldig. In geval van annulering van het programma zullen alle punten verzameld door de kaarthouders geannuleerd worden. RIUSA II, S.A. stelt zich niet aansprakelijk voor nadelen veroorzaakt door deze annulering of wijziging van het Riu Class-programma. In geen enkel geval zijn de Riu Class punten inwisselbaar voor geld. 


6.- RIUSA II, S.A. en de bedrijven van de Groep Riu Hotels, in Spanje of andere landen, wijzen elke verantwoordelijkheid af voor het geval het onmogelijk zou zijn de hierboven en in de normen van het Riu Class-programma vermelde voorzieningen om wat voor reden dan ook, waaronder “overmacht en onvoorziene gebeurtenissen” in acht te nemen. In geen geval kunnen ze aansprakelijk gesteld worden voor de schade berokkend door de uitvoering of niet-uitvoering van enige voorwaarde of bepaling inbegrepen in de normen van het Riu Class-programma. 


7.- De bepalingen en voorwaarden van het Riu Class-programma worden geregeld door de Wettelijke Regelgeving betreffende dit onderwerp die van kracht is in Spanje en zijn onderworpen aan de Rechtbanken van Palma de Mallorca. 


8.- De houder van de pas kan op ieder moment de toestemming die hij of zij heeft gegeven voor het ontvangen van commerciële mededelingen intrekken. Daarvoor hoeft hij dat alleen maar door te geven aan de afzender, door een e-mail te sturen aan rclass@riu.com of aan riuclassamericas@riu.com.


9.- Voor alle Riu Class boekingen ( WRC) gelden specifieke algemene voorwaarden. Deze kunt u raadplegen op www.riuclass.com/terms.xhtml en worden hieronder beschreven.

 

Algemene voorwaarden van het Riu Class-programma


(0) De bepalingen en voorwaarden van het Riu Class-programma die gepubliceerd zijn op www.riuclass.com worden beschouwd als geldig, waarbij eventuele voorgaande bepalingen ongeldig zijn. 


(1) Om te kunnen deelnemen aan het programma Riu Class is het noodzakelijk het inschrijfformulier (verkrijgbaar in onze hotels en via www.riuclass.com) ingevuld te hebben. Rechtspersonen, evenals personen die werkzaam zijn in de toeristische sector worden uitgesloten van deelname aan het programma. De houder van de kaart dient de leeftijd van 18 jaar bereikt te hebben. 


(2) De Riu Class-pas is persoonlijk en niet overdraagbaar. Per kaart worden een houder en een volwassen begunstigde, die de levenspartner van de houder moet zijn, toegelaten. Kinderen beneden de 18 kunnen eveneens begunstigden zijn van de Riu Class-pas. Enkel de persoon op wiens naam de kaart afgegeven werd en de personen geregistreerd als begunstigden in het Riu Class-programma mogen gebruik maken van de pas. Na afgifte van de Riu Class-pas mogen nog begunstigden toegevoegd worden, onder voorwaarde dat ze voldoen aan de vastgestelde voorwaarden. 


(3) Voor meer informatie over onze selectie geprefereerde hotels en speciale aanbiedingen kunt u www.riuclass.com bezoeken of ons Riu Class Team raadplegen. 


(4) Personen die ervoor kiezen om zich bij het Riu Class Programma aan te melden via het formulier op www.riuclass.com, ontvangen na het invullen een voorlopige Riu Class-pas. Het nummer dat op de pas staat komt overeen met het nummer van de Riu Class-rekening van de klant. De klant wordt daarmee geïdentificeerd als lid van het programma, totdat de definitieve pas is afgegeven. 


(5) De voorlopige passen die via www.riuclass.com zijn verkregen, hebben het niveau Riu Class Pre-Classic. 


(6) Houders van een Riu Class Pre-Classic-pas ontvangen hun definitieve Riu Class Classic-pas nadat zij voor de eerste keer een Riu Hotel hebben bezocht en dat op de juiste wijze is geregistreerd op hun rekening.

 

Voorwaarden voor het sparen van punten

(7) De cliënt kan Riu Class punten verzamelen nadat hij het inschrijfformulier heeft ingevuld. Eventuele bezoeken die hebben plaatsgevonden voordat het verzoek tot inschrijving is ingediend, worden niet meegerekend. 


(8) Met het Riu Class-programma kunnen per persoon en overnachting punten verzameld worden, afhankelijk van de bestemming, het seizoen en de categorie van het hotel waarin de cliënt verblijft. 


(9) Een bezoek aan een hotel dat niet langer deel uitmaakt van de Riu Hotels & Resorts keten, maakt het mogelijk om punten te verzamelen voor het behalen van de niveaus Gold en Diamond, mits dat hotel vermeld is in de officiële Riu Hotels & Resorts catalogus op het tijdstip van het bezoek. In dit hotel zullen daarentegen geen punten ingewisseld kunnen worden vanaf het moment waarop het etablissement niet meer tot de keten behoort. 


(10) De punten die tijdens het bezoek zijn verzameld worden automatisch op de Riu Class-kaart bijgeschreven, mits de cliënt aantoont dat hij lid is van het programma door bij het inchecken in het hotel zijn kaart te tonen of zijn nummer door te geven. De punten die niet automatisch op de Riu Class-kaart worden bijgeschreven, kunnen binnen een jaar, gerekend vanaf het bezoek, alsnog worden bijgeschreven. Daartoe dient de houder van de Riu Class-kaart dat te vermelden op de privésectie of een bezwaarschrift in te dienen bij het Riu Class Team, vergezeld van een bewijs (kopie van de reservering, kopie van de factuur, etc) waaruit het verblijf, de naam van het hotel, de aankomst- en vertrekdata en het aantal personen dat heeft overnacht blijkt. Zonder deze stukken is het achteraf bijschrijven van punten niet mogelijk. De houder kan ook gebruik maken van de dienst voor behandeling van incidenten binnen het privé-onderdeel van www.riuclass.com. 


(11) De punten die tijdens het bezoek zijn verzameld zullen bij het uitchecken op de Riu Class-kaart bijgeschreven worden. Ze kunnen tijdens een volgend bezoek aan een Riu hotel worden ingewisseld tegen de verschillende diensten van het programma. 


(12) Personen wier reservering plaatsvindt naar aanleiding van een uitnodiging, verblijven wegens aanbiedingen, geschenken, veilingen, nul-tarieven en compensaties kunnen geen punten verzamelen, noch zal hun verblijf genoteerd worden als bezoek. Kinderen ouder dan 2 ontvangen enkel punten als ze reizen met een volwassene die deelneemt aan het Riu Class-programma. Er gelden beperkende maatregelen.

 

Verlopen van de punten en annulering van de Riu Class-rekeningen

(13) Punten die zijn verzameld op rekeningen waarop langer dan twee jaar geen bij- of afschrijvingen (bezoek) hebben plaatsgevonden, komen automatisch te vervallen, zonder voorafgaande kennisgeving. De klant behoudt wel het pasnummer, dat hij kan reactiveren bij een nieuw bezoek aan een Riu-hotel. Vanaf 1 januari 2013 zullen de punten een geldigheidsduur van 4 jaar hebben. De punten die vóór deze datum zijn vervallen kunnen niet geretourneerd worden.


(14) Riu Class-rekeningen waarop langer dan vier jaar geen bij- of afschrijvingen (bezoek) hebben plaatsgevonden worden automatisch geannuleerd zonder voorafgaande kennisgeving. De klant behoudt wel het pasnummer, dat hij kan reactiveren bij een nieuw bezoek aan een Riu-hotel. 


(15) ) Bij het inwisselen in een hotel komen 10 punten overeen met 0.25€ of de tegenwaarde in de valuta van het land waarin het hotel staat. Bij andere akties varieert de waarde van de punten.

 

Verkrijgen en behouden van de niveaus Riu Class Gold en Riu Class Diamond

(16) De voordelen en het verkrijgen van respectievelijk de Gold en Diamond niveaus zijn toepasbaar, mits de houder van de Riu Class-kaart en elk van de begunstigden, ouder dan 18 jaar, het minimumaantal punten (verkregen door het boeken en betalen van een verblijf) hebben verzameld die nodig zijn voor het behalen van de respectievelijke niveaus. De verschillende niveaus worden behaald door: 

- Riu Class Classic: invullen van het inschrijfformulier en na het eerste bezoek. 

- Riu Class Gold: 1.600 punten te verzamelen door het boeken en betalen van een verblijf, binnen een periode van twee achtereenvolgende jaren. 

- Riu Class Diamond: 5.000 punten te verzamelen door het boeken en betalen van een verblijf, binnen een periode van twee achtereenvolgende jaren. 


(17) Voor het behouden van de Gold en Diamond niveaus is het noodzakelijk dat zowel de houder van de Riu Class pas als elk van de begunstigden, ouder dan 18 jaar, het minimumaantal punten (verkregen door het boeken en betalen van een verblijf) hebben verzameld, volgens: 

- Riu Class Gold: 3.200 punten (verkregen door het boeken en betalen van een verblijf), verzameld binnen een periode van 2 achtereenvolgende jaren. 

- Riu Class Diamond: 7.500 punten (verkregen door het boeken en betalen van een verblijf), verzameld binnen een periode van 2 achtereenvolgende jaren. 


(18) De geldigheid van de niveaus Gold en Diamond wordt verlengd met twee jaar, mits de houder en elk van de begunstigden voldoen aan de vereisten voor behoud van ieder niveau. Indien de deelnemers niet voldoen aan de vereisten voor het behoud, wordt er een nieuwe pas afgegeven van het niveau dat daar onmiddellijk aan vooraf gaat, waarbij het Riu Class-rekeningnummer wordt behouden:

- Riu Class Gold: afgifte van een Riu Class Classic-pas. 

- Riu Class Diamond: afgifte van een Riu Class Gold-pas. 


(19) Na verlies van het Gold- of Diamond-niveau wegens het niet nakomen van de voorwaarde voor behoud, kan het niveau opnieuw behaald worden als voldaan wordt aan de voorwaarde voor het verkrijgen voor ieder niveau.

 

Diensten van partners op de bestemming

(20) Informeer bij de receptie van het hotel waar u verblijft, of op www.riuclass.com naar de diensten van onze partners op de bestemming.

 

Verlies, diefstal of beschadiging van de Riu Class-passen

(21) De houder dient het Riu Class Team onmiddellijk in kennis te stellen van verlies, diefstal of beschadiging van de Riu Class-pas. Vervolgens kan er een nieuwe pas worden afgegeven, waarbij het Riu Class-rekeningnummer wordt behouden. Voor iedere vervangen pas worden er 250 punten van de Riu Class-rekening afgetrokken.

 

Riu Class Servicegarantie

(22) Leden van het Riu Class-programma kunnen gebruik maken van de Riu Class Servicegarantie, hetgeen inhoudt dat eventuele onregelmatigheden in de dienstverlening van ieder hotel, zoals die omschreven zijn in de folders van de touroperators, binnen 24 uur worden opgelost ofwel worden omgezet in een bevredigend alternatief. Daartoe is het vereist dat deze onregelmatigheden vooraf aan de directie van het hotel bekend zijn gemaakt.

 

Diensten en voordelen gerelateerd aan de Riu Class-passen

(23) Houders van de passen Riu Class Classic, Riu Class Gold en Riu Class Diamond kunnen hun punten inwisselen voor merchandisingproducten in de Riu Shops op de bestemming tijdens hun verblijf, behalve op de dag van vertrek (check-out). 


(24) Houders van de passen Riu Class Classic, Riu Class Gold en Riu Class Diamond kunnen hun punten inwisselen voor extra uitgaven in het hotel op de dag van vertrek (check-out), behalve in Riu Plaza hotels. Deze inwisseling is automatisch mits de houder over de punten beschikt en niet aangeeft daarop geen prijs te stellen. 


(25) Houders van de passen Riu Class Classic, Riu Class Gold en Riu Class Diamond kunnen gebruik maken van de volgende diensten: 


- Riu Class Classic: inwisselen van punten voor late check-out. Om daarvan gebruik te kunnen maken dient de houder van de Riu Class-pas het Riu Class Team daarover tenminste drie weken voor de aankomstdatum bij het hotel op de hoogte te stellen of dit aan te vragen via www.riuclass.com. Tijdens zijn verblijf dient hij de receptie daarvan tenminste drie dagen voor de vertrekdatum op de hoogte te stellen. In Riu Plaza hotels dient hij de receptie en Riu Class daarvan 1 dag voor de vertrekdatum op de hoogte te stellen en kost de dienst 2000 punten. Deze dienst is afhankelijk van de beschikbaarheid op het moment van het bezoek. 


- Riu Class Classic en Riu Class Gold: inwisselen van punten voor upgrade van kamer. Deze dienst is afhankelijk van de beschikbaarheid op het moment van het bezoek. Raadpleeg de specifieke voorwaarden voor de toepassing 


- Riu Class Gold en Riu Class Diamond: toewijzing van een kamer, toewijzing van toerbeurt en tafel in de eetzaal (indien aanwezig in het hotel), late check-out zonder toeslag. Om daarvan gebruik te kunnen maken dient de houder van de Riu Class-pas het Riu Class Team daarover tenminste drie weken voor de aankomstdatum bij het hotel op de hoogte te stellen of dit aan te vragen via www.riuclass.com. Tijdens zijn verblijf dient hij de receptie tenminste drie dagen voor de vertrekdatum op de hoogte te stellen van zijn wens voor een late check-out zonder toeslag. In Riu Plaza hotels dient de houder de receptie daarvan 1 dag voor de vertrekdatum op de hoogte te stellen. In Riu Plaza hotels heeft hij exclusieve toegang tot de vip-zaal: relaxzone, vergaderzaal, frisdank, bier en wijn, koffie en thee, gebakjes en canapé’s binnen de vastgestelde tijden, conciërge, dagbladen. Al deze diensten zijn afhankelijk van de beschikbaarheid op het moment van het bezoek. 


- Riu Class Diamond: express check-in en upgrade van kamer zonder toeslag. Om van beide diensten gebruik te kunnen maken dient de houder van de Riu Class-pas het Riu Class Team daarover tenminste drie weken voor de aankomstdatum bij het hotel op de hoogte te stellen of dit aan te vragen via www.riuclass.com. Al deze diensten zijn afhankelijk van de beschikbaarheid op het moment van het bezoek.

 

Upgrades naar kamers met een hogere categorie met gebruik van Riu Class-punten (inwisselen van punten voor upgrades)


(26) De mogelijkheid om een kamer met een hogere categorie te krijgen is afhankelijk van de beschikbaarheid en van of het hotel beschikt over de gewenste kamercategorie. Een upgrade naar een kamer met een hogere categorie is ofwel mogelijk voor een bepaald aantal overnachtingen van het verblijf of voor alle overnachtingen. 


(27) Upgrades naar kamers met een hogere categorie moeten worden aangevraagd via www.riuclass.com. Zij worden bevestigd naargelang van de beschikbaarheid van kamers bij het inchecken bij de receptie van het hotel. Het verkrijgen van een upgrade naar een kamers met een hogere categorie is mogelijk nadat de identiteit van de houder van de Riu Class-rekening is vastgesteld (ouder dan 18 jaar) en nadat het puntensaldo op de rekening is geverifieerd. 


(28) Het aantal punten per persoon en overnachting dat nodig is om gebruik te kunnen maken van een kamer met hogere categorie is afhankelijk van de bestemming, de hotelcategorie en de gewenste kamer. Riu Class behoudt zich het recht voor om de tabellen voor het inwisselen van punten op ieder willekeurig moment te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. 


(29) De upgrades voor hogere kamercategorieën in vakantiehotels zijn als volgt: 

- Upgrade 1 (UPG1): standaard tweepersoonskamer naar standaard tweepersoonskamer met uitzicht op zee 

- Upgrade 2(UPG2): standaard tweepersoonskamer met uitzicht op zee naar junior suite 

- Upgrade 3 (UPG3): junior suite naar senior suite 

- Upgrade 4 (UPGJS) standaard tweepersoonskamer naar junior suite 

- Upgrade 5 (UPGSS) standaard tweepersoonskamer naar senior suite 

De hoeveelheid punten per persoon en per nacht voor een upgrade naar een hotere kamercategorie is gebaseerd op twee personen per kamer. Toeslagen voor een 3e persoon (extra gasten) of voor individueel gebruik dienen contant te worden betaald volgens het geldige boekingstarief. 

(30) De upgrades voor hogere kamercategorieën in Plaza hotels zijn als volgt: 

- Upgrade A (UPGA): Deluxe kamer naar Junior suite of Executive kamer. 1000 punten per kamer per nacht. 

- Upgrade B (UPGB): Junior suite of Executive kamer naar senior suite. 3000 punten per kamer per nacht. 


(31) Voor verblijven waarin er punten zijn ingewisseld voor een upgrade van een kamer met een hogere categorie, worden er ook Riu Class-punten gespaard volgens de tabellen voor het sparen van punten, die u kunt vinden op www.riuclass.com, welke die als geldig worden beschouwd. 

(32) De punten per persoon en overnachting die nodig zijn om gebruik te kunnen maken van een kamer met hogere categorie worden geblokkeerd op de Riu Class-rekening van de klant en kunnen niet worden ingewisseld voor andere diensten van het programma. De punten van de Riu Class-rekening van de klant worden pas definitief afgeschreven bij het uitchecken uit het hotel. 


(33) Indien een Riu Class-rekeninghouder die gebruik maakt van een kamer met hogere categorie met punten, zijn verblijf wil afbreken, worden bij het uitchecken alleen de punten van de Riu Class-rekening van de klant afgetrokken die overeenkomen met de werkelijke overnachtingen. 


(34) Indien de gast zijn verblijf wilt verlengen dienen de extra overnachtingen contant te worden betaald, tegen het geldige tarief. De verlenging is alleen mogelijk als er kamers beschikbaar zijn in het hotel. Met het verlengen van het verblijf worden per overnachting en per persoon punten gespaard volgens de tabellen voor het sparen van punten, die in het Riu Class-programma staan.

 

Overschrijven van punten tussen de verschillende Riu Class-rekeningen

(35) Er mogen punten worden overgeschreven van de ene naar de andere rekening, nadat de Riu Class-rekeninghouder die de punten wil overschrijven is geïdentificeerd (hierna: houder van de rekening waar de punten van afgeschreven moeten worden). Deze moet een volwassen persoon zijn (ouder dan 18 jaar). Ook wordt eerst het puntensaldo op rekening geverifieerd. 


(36) Overschrijvingen van punten tussen verschillende Riu Class-rekening moeten via het Riu Class Team of via de website www.riuclass.com plaatsvinden. 


(37) Voor overschrijvingen moet de houder van de rekening waar de punten van afgeschreven moeten worden het nummer van de Riu Class-pas, het e-mailadres en de naam en achternaam van de begunstigde van de overschrijving (begunstigde rekening) doorgeven en moet hij aangeven hoeveel punten hij wil overschrijven. 

eerd op de rekeningafschriften zowel van de houder van de rekening waar de punten van afgeschreven moeten worden als die van de begunstigde rekening. 


(38) De overschrijvingen van punten worden gespecificeerd op de rekeningafschriften zowel van de houder van de rekening waar de punten van afgeschreven moeten worden als die van de begunstigde rekening.