Home >>CONDITIES VAN HET RIU CLASS-PROGRAMMA

Log in to Riu Class

Back to Home

Algemene voorwaarden en condities van het Riu Class-programma


1.- Het programma en de Riu Class-pas zijn eigendom van RIUSA II, S.A., Calle Llaud s/nº, 07610 Palma de Mallorca, Spanje 


2.- RIUSA II, S.A. dient door de houder ingelicht te worden omtrent alle naams- en adreswijzigingen of veranderingen in het identiteitsbewijs of de datum van afgifte daarvan, door middel van een schrijven gericht aan het hoofdkantoor in Palma de Mallorca, Riu Class, C/ Llaud s/n, 07610 Palma de Mallorca of tot rclass@riu.com of via de optie wijzigen van persoonsgegevens op www.riuclass.com. RIUSA II, S.A. stelt zich niet aansprakelijk voor mogelijke onregelmatigheden of schade berokkend aan de klant, in geval van niet naleving van het vermelde in de voorgaande paragraaf. 


3.- RIUSA II, S.A. behoudt zich het recht voor de kaart en de rekening van de klant te annuleren, indien zij van mening is hiervoor over voldoende redenen te beschikken. 


4.- De aanvraag voor inschrijving in het Riu Class-programma houdt ook de uitdrukkelijke toestemming in van de deelnemer voor het verschaffen van zijn gegevens voor commerciële doeleinden, uitsluitend aan bedrijven van de Riu Groep en zijn franchise-etablissementen. Het invullen van de vereiste gegevens is verplicht. Deelnemers hebben het recht op toegang tot het bestand waarin hun gegevens zijn opgenomen, en hebben recht op rechtzetting, annulering en verzet, krachtens de Spaanse Organieke Wet 15/1999 van 13 december inzake Bescherming van Persoonsgegevens. Ook hebben zij recht op herroeping van hun instemming met het verschaffen en de verwerking van hun persoonsgegevens. Om deze rechten uit te oefenen dient men zich schriftelijk te richten tot de verantwoordelijke persoon voor gegevensverwerking en beheerder van de bestanden waarin zich de persoonsgegevens bevinden: RIUSA II, S.A., Riu Class, C/Llaud s/n, 07610 Palma de Mallorca of tot rclass@riu.com. 5.- RIUSA II, S.A. behoudt zich het recht voor de voorwaarden van het Riu Class-programma, de tabellen voor het aantal verzamelde punten en het inwisselen daarvan en de serviceovereenkomsten met partners op de bestemming geheel of gedeeltelijk te annuleren of te wijzigen, al dan niet met voorafgaande kennisgeving. De clausules die vermeld staan op www.riuclass.com zijn steeds de momenteel geldige en maken de vorige ongeldig. In geval van annulering van het programma zullen alle punten verzameld door de kaarthouders geannuleerd worden. RIUSA II, S.A. stelt zich niet aansprakelijk voor nadelen veroorzaakt door deze annulering of wijziging van het Riu Class-programma. In geen enkel geval zijn de Riu Class punten inwisselbaar voor geld. 


6.- RIUSA II, S.A. en de bedrijven van de Groep Riu Hotels, in Spanje of andere landen, wijzen elke verantwoordelijkheid af voor het geval het onmogelijk zou zijn de hierboven en in de normen van het Riu Class-programma vermelde voorzieningen om wat voor reden dan ook, waaronder “overmacht en onvoorziene gebeurtenissen” in acht te nemen. In geen geval kunnen ze aansprakelijk gesteld worden voor de schade berokkend door de uitvoering of niet-uitvoering van enige voorwaarde of bepaling inbegrepen in de normen van het Riu Class-programma. 


7.- De bepalingen en voorwaarden van het Riu Class-programma worden geregeld door de Wettelijke Regelgeving betreffende dit onderwerp die van kracht is in Spanje en zijn onderworpen aan de Rechtbanken van Palma de Mallorca. 


8.- De houder van de pas kan op ieder moment de toestemming die hij of zij heeft gegeven voor het ontvangen van commerciële mededelingen intrekken. Daarvoor hoeft hij dat alleen maar door te geven aan de afzender, door een e-mail te sturen aan rclass@riu.com of aan riuclassamericas@riu.com.


9.- Voor alle Riu Class boekingen ( WRC) gelden specifieke algemene voorwaarden. Deze kunt u raadplegen op www.riuclass.com/terms.xhtml en worden hieronder beschreven.

 

Algemene voorwaarden van het Riu Class-programma


(0) De bepalingen en voorwaarden van het Riu Classprogramma die gepubliceerd zijn op www.riuclass.com worden beschouwd als geldig, waarbij eventuele voorgaande bepalingen ongeldig zijn. 


(1) Om te kunnen deelnemen aan het Riu Classprogramma is het noodzakelijk het inschrijfformulier (verkrijgbaar in onze hotels en via www.riuclass.com) ingevuld te hebben. Rechtspersonen, evenals personen die werkzaam zijn in de toeristische sector worden uitgesloten van deelname aan het programma. De houder van de pas dient de leeftijd van 18 jaar bereikt te hebben. 


(2) De Riu Classpas is persoonlijk en niet overdraagbaar. Per pas worden een houder en een volwassen begunstigde, die de levenspartner van de houder moet zijn, toegelaten. Kinderen beneden de 18 kunnen eveneens begunstigden zijn van de Riu Classpas. Enkel de persoon op wiens naam de pas afgegeven werd en de personen geregistreerd als begunstigden in het Riu Classprogramma mogen gebruik maken van de pas. Na afgifte van de Riu Classpas mogen nog begunstigden toegevoegd worden, onder voorwaarde dat ze voldoen aan de vastgestelde voorwaarden. 


(3) Voor meer informatie over onze selectie geprefereerde hotels en speciale aanbiedingen kunt u www.riuclass.com bezoeken of ons Riu Classteam raadplegen. 


(4) Personen die ervoor kiezen om zich bij het Riu Classprogramma aan te melden via het formulier op www.riuclass.com of in onze hotels, ontvangen na het invullen daarvan een voorlopige Riu Classpas. Het nummer dat op de pas staat komt overeen met het nummer van de Riu Classrekening van de klant. De klant wordt daarmee geïdentificeerd als lid van het programma, totdat de definitieve pas is afgegeven. 


(5) Het Riu Classprogramma bestaat uit 6 categorieën: Riu Class Classic, Riu Class Gold, Riu Class Diamond, Riu Class Corporate, Riu Class Corporate Gold en Riu Class Corporate Diamond. De voorlopige passen die via www.riuclass.com zijn verkregen, hebben het niveau Riu Class Pre-Classic. 


(6) Houders van een Riu Class Pre-Classicpas ontvangen hun definitieve Riu Class Classicpas nadat zij voor de eerste keer een Riu Hotel hebben bezocht en dat op de juiste wijze is geregistreerd op hun rekening.

 

Voorwaarden voor het sparen van punten voor verblijven


(7) De cliënt kan Riu Classpunten verzamelen nadat hij het inschrijfformulier heeft ingevuld. Eventuele bezoeken die hebben plaatsgevonden voordat het verzoek tot inschrijving is ingediend, worden niet meegerekend. 


(8) Met het Riu Classprogramma kunnen per persoon en overnachting punten verzameld worden, afhankelijk van de bestemming, het seizoen en de categorie van het hotel waarin de cliënt verblijft. 


(9) Een bezoek aan een hotel dat niet langer deel uitmaakt van de Riu Hotels & Resorts keten, maakt het mogelijk om punten te verzamelen voor het behalen van de niveaus Gold en Diamond, mits dat hotel vermeld is in de officiële Riu Hotels & Resorts catalogus op het tijdstip van het bezoek. In dit hotel zullen daarentegen geen punten ingewisseld kunnen worden vanaf het moment waarop het etablissement niet meer tot de keten behoort. 


(10) De punten die tijdens het verblijf zijn verzameld worden automatisch op de Riu Classrekening bijgeschreven, mits de klant aantoont dat hij lid is van het programma door bij het inchecken in het hotel zijn pas te tonen of zijn nummer door te geven. De punten die niet automatisch op de Riu Classpas worden bijgeschreven, kunnen binnen een jaar, gerekend vanaf het bezoek, alsnog worden bijgeschreven. Daartoe dient de houder van de Riu Classpas dat te vermelden op de privésectie of een bezwaarschrift in te dienen bij het Riu Classteam, vergezeld van een bewijs (kopie van de reservering, kopie van de factuur, etc) waaruit het verblijf, de naam van het hotel, de aankomst- en vertrekdata en het aantal personen dat heeft overnacht blijkt. Zonder deze stukken is het achteraf bijschrijven van punten niet mogelijk. 


(11) De punten die tijdens het verblijf worden verzameld zullen bij het uitchecken op de Riu Classrekening worden bijgeschreven. Ze kunnen tijdens een volgend bezoek aan een Riu hotel worden ingewisseld tegen de verschillende diensten van het programma. 


(12) Personen wier reservering plaatsvindt naar aanleiding van een uitnodiging, verblijven wegens aanbiedingen, geschenken, veilingen, nul-tarieven en compensaties kunnen geen punten verzamelen, noch zal hun verblijf genoteerd worden als bezoek. Kinderen ouder dan 2 ontvangen enkel punten als ze reizen met een volwassene die deelneemt aan het Riu Classprogramma. Er gelden beperkende maatregelen.


Voorwaarden voor het sparen van punten voor rechtstreekse boekingen


(13) Leden van het Riu Classprogramma kunnen punten sparen voor het geldbedrag van boekingen voor onze hotels die rechtreeks gemaakt zijn via het privé-onderdeel van www.riuclass.com of via onze telefonische boekingscentrale, waarvan de localisator met WRC begint. 


(14) Als de klant de aanbetaling van de boeking maakt (vóór de aankomst), worden de punten als voorlopig bijgeschreven op de Riu Classrekening van de houder van de boeking, volgens de munteenheid van de boeking. De punten worden bij het vertrek definitief bijgeschreven.


(15) Als de klant de boeking in het hotel betaalt, worden de punten bijgeschreven op de Riu Classrekening van de houder van de boeking bij diens vertrek, volgens de berekening naar de plaatselijke munteenheid van het land van het hotel. De klant ontvangt een factuur met het bedrag in de plaatselijke munteenheid.


(15.1) De tegenwaarde van iedere munteenheid in Riu Classpunten is als volgt:

4 EUR = 1 Riu Class punt

240 DOP= 1 Riu Class punt

2800 CRC= 1 Riu Class punt

46 MAD= 1 Riu Class punt

440 CVE= 1 Riu Class punt

600 JMD= 1 Riu Class punt

10 AWG= 1 Riu Class punt

6 BSD= 1 Riu Class punt

6 USD = 1 Riu Class punt

80 MXN = 1 Riu Class punt

3.6 GBP = 1 Riu Class punt


(15.2) De bijschrijving van de punten per facturering is toepasbaar na kortingen, inwisselen van punten, en belastingen.


Voorwaarden voor het sparen van punten voor extra kosten in Plaza hotels


(16) Deelnemende leden van Riu Class Corporate categorieën kunnen punten sparen voor extra kosten die op de kamerrekening worden gezet tijdens verblijven in Riu Plaza hotels. Er worden alleen punten verzameld voor concepten die voor punten kunnen worden ingewisseld. 


(16.1) De deelnemers in de categorieën Riu Class Corporate kunnen punten verdienen door de consumpties direct in het hotel te betalen ( verkoops-punten). De punten zullen uitgekeerd worden na de toepassing van kortingen en belastingen op deze aankoop. U verzameld alleen punten voor de concepten die u met punten kunt betalen.


(16.2) Indien u punten voor extra-kosten reclameerd omdat deze niet op uw puntenrekening zijn bijgeschreven, dient u een kopie van de kassabon naar riuclass@riu.com te zenden.


(16.3) De tegenwaarde van iedere munteenheid in Riu Classpunten is als volgt:

4 EUR = 1 Riu Class punt

240 DOP= 1 Riu Class punt

2800 CRC= 1 Riu Class punt

46 MAD= 1 Riu Class punt

440 CVE= 1 Riu Class punt

600 JMD= 1 Riu Class punt

10 AWG= 1 Riu Class punt

6 BSD= 1 Riu Class punt

6 USD = 1 Riu Class punt

80 MXN = 1 Riu Class punt

3.6 GBP = 1 Riu Class punt


(16.4) De bijschrijving van de punten per facturering is toepasbaar na kortingen, inwisselen van punten, en belastingen.


Verlopen van de punten en annulering van de Riu Classrekeningen


(17) Punten die zijn verzameld op rekeningen waarop langer dan twee jaar geen bij- of afschrijvingen (bezoek) hebben plaatsgevonden, komen automatisch te vervallen, zonder voorafgaande kennisgeving. De klant behoudt wel het pasnummer, dat hij kan reactiveren bij een nieuw bezoek aan een Riu-hotel. Vanaf 1 januari 2013 zullen de punten een geldigheidsduur van 4 jaar hebben. De punten die vóór deze datum zijn vervallen kunnen niet geretourneerd worden.


(18) Riu Classrekeningen waarop langer dan vier jaar geen bij- of afschrijvingen (bezoek) hebben plaatsgevonden worden automatisch geannuleerd zonder voorafgaande kennisgeving. De klant behoudt wel het pasnummer, dat hij kan reactiveren bij een nieuw bezoek aan een Riu-hotel. 


(19) Bij het inwisselen in een hotel komen 10 punten overeen met 0.25€ of de tegenwaarde in de valuta van het land waarin het hotel staat. Bij andere akties varieert de waarde van de punten.

 

Verkrijgen en behouden van de niveaus Riu Class Gold en Riu Class Diamond


(20) De voordelen en het verkrijgen van respectievelijk de Gold en Diamond niveaus zijn toepasbaar, mits de houder van de Riu Classpas en elk van de begunstigden, ouder dan 18 jaar, het minimumaantal punten (verkregen door het boeken en betalen van een verblijf) hebben verzameld die nodig zijn voor het behalen van de respectievelijke niveaus. De verschillende niveaus worden behaald door: 

- Riu Class Classic: invullen van het inschrijfformulier en na het eerste bezoek. 

- Riu Class Gold: 1.600 punten te verzamelen door het boeken en betalen van een verblijf, binnen een periode van twee achtereenvolgende jaren. 

- Riu Class Diamond: 5.000 punten te verzamelen door het boeken en betalen van een verblijf, binnen een periode van twee achtereenvolgende jaren. 


(21) Voor het behouden van de Gold en Diamond niveaus is het noodzakelijk dat zowel de houder van de Riu Classpas als elk van de begunstigden, ouder dan 18 jaar, het minimumaantal punten (verkregen door het boeken en betalen van een verblijf) hebben verzameld, volgens: 

- Riu Class Gold: 3.200 punten (verkregen door het boeken en betalen van een verblijf), verzameld binnen een periode van 2 achtereenvolgende jaren. 

- Riu Class Diamond: 7.500 punten (verkregen door het boeken en betalen van een verblijf), verzameld binnen een periode van 2 achtereenvolgende jaren. 


(22) De geldigheid van de niveaus Gold en Diamond wordt verlengd met twee jaar, mits de houder en elk van de begunstigden voldoen aan de vereisten voor behoud van ieder niveau. Indien de deelnemers niet voldoen aan de vereisten voor het behoud, wordt er een nieuwe pas afgegeven van het niveau dat daar onmiddellijk aan vooraf gaat, waarbij het Riu Classrekeningnummer wordt behouden:

- Riu Class Gold: afgifte van een Riu Class Classicpas. 

- Riu Class Diamond: afgifte van een Riu Class Goldpas. 


(23) Na verlies van het Gold- of Diamond-niveau wegens het niet nakomen van de voorwaarde voor behoud, kan het niveau opnieuw behaald worden als voldaan wordt aan de voorwaarde voor het verkrijgen voor ieder niveau.


Verkrijgen en behouden van de Riu Class Corporate Gold en Riu Class Corporate Diamond niveaus 


(24) De voordelen en het verkrijgen van respectievelijk de Corporate Gold en Corporate Diamond niveaus zijn toepasbaar, mits de rekeninghouder en elk van de begunstigden ouder dan 18 jaar die geregistreerd staan op de Riu Class Corporaterekening, het minimumaantal overnachtingen dat vereist is voor het behalen van de respectievelijke niveaus in de aangesloten Riu Plaza hotels hebben geboekt en betaald. De verschillende niveaus worden verkregen door: 

- Riu Class Corporate: het invullen van het inschrijfformulier bij de receptie van een willekeurig Riu Plaza hotel. 


- Riu Class Corporate Gold: het sparen van 30 geboekte en betaalde overnachtingen in Riu Plaza hotels binnen een periode van 12 achtereenvolgende maanden.


- Riu Class Corporate Diamond: het sparen van 50 geboekte en betaalde overnachtingen in Riu Plaza hotels binnen een periode van 12 achtereenvolgende maanden.


(25) Voor het verkrijgen van de Corporate categorieën van de reeds deelnemende leden van het Riu Classprogramma, moet het minimumaantal overnachtingen worden behaald, geboekt en betaald in Riu Plaza op de rekening op de volgende manier:

- Van Riu Class Classic naar Riu Class Corporate: 10 overnachtingen geboekt en betaald in Riu Plaza hotels binnen een periode van 12 achtereenvolgende maanden.


- Van Riu Class Gold naar Riu Class Corporate Gold: 30 overnachtingen geboekt en betaald in Riu Plaza hotels binnen een periode van 12 achtereenvolgende maanden.


- Van Riu Class Diamond naar Riu Class Corporate Diamond: 50 overnachtingen geboekt en betaald in Riu Plaza hotels binnen een periode van 12 achtereenvolgende maanden.


(26) Voor het behouden van de Riu Class Corporate Gold en Diamond niveaus moet zowel de Riu Classpashouder als elk van de begunstigden ouder dan 18 jaar het minimumaantal overnachtingen in de aangesloten Riu Plaza hotels hebben behaald: 

- Riu Class Corporate Gold: 30 overnachtingen hebben geboekt en betaald in Riu Plaza hotels binnen een periode van 12 achtereenvolgende maanden na het verkrijgen van het genoemde niveau.

- Riu Class Corporate Diamond: 50 overnachtingen hebben geboekt en betaald in Riu Plaza hotels binnen een periode van 12 achtereenvolgende maanden na het verkrijgen van het genoemde niveau.


(27) De geldigheid van de Gold en Diamond niveaus van de Riu Class Corporate categorie wordt binnen een periode van 12 maanden verlengd, mits de houder en elk van de begunstigden hebben voldaan aan de voorwaarden voor het behouden van ieder niveau. Als de deelnemers niet voldoen aan de vereisten voor het behoud daarvan, krijgen zij een nieuwe pas toegestuurd en houden zij hetzelfde Riu Classrekeningnummer van het niveau direct daaronder: 

- Riu Class Corporate Gold: afgifte van een Riu Class Corporatepas.

- Riu Class Corporate Diamond: afgifte van een Riu Class Corporate Goldpas. 


(28) Voor Riu Classleden geldt dat als zij eenmaal de Riu Class Corporatecategorie (pas) hebben ontvangen, zij niet meer naar een niveau van de Riu Class Classic-, Gold- of Diamondcategorie kunnen overgaan.


(29) Als ze het Corporate Gold of Corporate Diamond niveau verliezen doordat ze niet voldoen aan de voorwaarden voor het behoud daarvan, moet om het niveau terug te krijgen, worden voldaan aan de voorwaarde voor het verkrijgen die voor elk niveau zijn aangegeven.


(30) Als eenmaal de categorie Corporate (Riu Class Corporate, Riu Class Corporate Gold of Riu Class Corporate Diamond) is verkregen, gelden alleen de regels voor de niveaus van die categorieën. De rekeningen veranderen niet door het bereiken van de Riu Class Classic-, Riu Class Gold- of Riu Class Diamondcategorieën


Diensten van partners op de bestemming


(31) Raadpleeg de diensten van onze partners op de bestemming bij de receptie van het hotel waar u verblijft, of op riuclass.com

 

Verlies, diefstal of beschadiging van de Riu Classpassen


(32) De houder dient het Riu Classteam onmiddellijk in kennis te stellen van verlies, diefstal of beschadiging van de Riu Classpas. Vervolgens kan er een nieuwe pas worden afgegeven, waarbij het Riu Classrekeningnummer wordt behouden. Voor iedere vervangen pas worden er 250 punten van de Riu Classrekening afgetrokken.

 

Riu Class Servicegarantie


(33) Leden van het Riu Classprogramma kunnen gebruik maken van de Riu Class Servicegarantie, hetgeen inhoudt dat eventuele onregelmatigheden in de dienstverlening van ieder hotel, zoals die omschreven zijn in de folders van de touroperators, binnen 24 uur worden opgelost ofwel worden omgezet in een bevredigend alternatief. Daartoe is het vereist dat deze onregelmatigheden vooraf aan de directie van het hotel bekend zijn gemaakt.

 

Diensten en voordelen gerelateerd aan de Riu Classpassen


(34) Riu Classpashouders kunnen hun punten  inwisselen voor merchandising artikelen in de Riu Shops op de bestemming gedurende hun verblijf, met uitzondering van de dag van vertrek (check-out). De winkels die over die service beschikken zijn aangegeven op www.riuclass.com


(35) Riu Classpashouders kunnen hun punten inwisselen voor artikelen in de online Riu Shop www.riushop.com. De waarde van een punt voor aankopen in de online Riu Shop is 1 Riu Classpunt = 0.0125 Euro. 


(36) Riu Classpashouders kunnen hun punten inwisselen voor extra kosten die in het hotel gemaakt zijn op de dag van vertrek (check-out). Deze inwisseling is automatisch mits de houder over de punten beschikt en niet aangeeft daarop geen prijs te stellen. 


(37) Riu Classpashouders kunnen gebruik maken van de volgende diensten: 


- Riu Class Classic en Riu Class Corporate: inwisselen van punten voor laat uitchecken. Om daarvan gebruik te kunnen maken moet de Riu Classpashouder dat tenminste 3 weken voor de aankomstdatum bij het hotel aanvragen op www.riuclass.com. Tijdens zijn verblijf dient hij de receptie daarvan tenminste drie dagen voor de vertrekdatum op de hoogte te stellen. Riu Class Corporatepashouders kunnen bovendien 50% korting krijgen op het reguliere tarief van deze service in de Plaza hotels. Zij moeten de receptie en Riu Class daarvan 1 dag voor vertrek op de hoogte stellen.


- Riu Class Classic, Riu Class Gold, Riu Class Corporate en Riu Class Corporate Gold: inwisselen van punten voor upgrade van kamer. Deze dienst is afhankelijk van de beschikbaarheid op het moment van het bezoek. Riu Class Corporate Goldpashouders krijgen bovendien 50% korting op het reguliere tarief van deze service in de Plaza hotels. Zij moeten de receptie en Riu Class daarvan 1 dag voor vertrek op de hoogte stellen. Raadpleeg de specifieke voorwaarden voor de toepassing. 


- Riu Class Gold, Riu Class Diamond, Riu Class Corporate Gold en Riu Class Corporate Diamond: Gratis laat uitchecken (tot maximaal 15u) in onze vakantiehotels. Om gebruik te kunnen maken van deze dienst moet de Riu Classpashouder zijn wens tenminste 3 weken voor de datum van aankomst bij het hotel bekend maken op www.riuclass.com. Eenmaal in het hotel moet de pashouder de receptie tenminste 3 dagen voor de vertrekdatum, en in Plaza-hotels tenminste 1 dag van te voren waarschuwen.


- Riu Class Corporate: Laat uitchecken, 50% korting op het reguliere tarief in Plaza hotels. Eenmaal in het hotel moet de pashouder, om gebruik te kunnen maken van de dienst laat uitchecken, de receptie daarvan tenminste 1 dag voor vertrek op de hoogte brengen. 


- Riu Class Corporate Gold en Riu Class Corporate Diamond: Gratis laat uitchecken in Plaza hotels. Eenmaal in het hotel moet de pashouder, om gebruik te kunnen maken van de dienst laat uitchecken, de receptie daarvan tenminste 1 dag voor vertrek op de hoogte brengen. 


- Riu Class Gold, Riu Class Diamond, Riu Class Corporate Gold en Riu Class Corporate Diamond: toewijzing van kamer, toewijzing van toerbeurt en tafel in de eetzaal, indien die dienst bestaat in het vakantiehotel. Om daarvan gebruik te kunnen maken moet de Riu Classpashouder zijn wens tenminste 3 weken voor de aankomstdatum bij het hotel bekend maken op www.riuclass.com. 


- In de Riu Plaza hotels hebben ze toegang tot de conferentiezaal (Crown Level) relaxzone, vergaderzalen, koffieservice en gratis drankjes, continental ontbijt, aperitieven of canapés overdag of ’s avonds binnen het tijdrooster, thee en nagerechten, Internetverbinding, secretariaatdienst, Riu Class Corporatepashouders met 15% korting en voor Riu Class Corporate Gold 50% korting op het reguliere tarief. Riu Class Corporate Diamondpashouders kunnen gratis gebruik maken van die dienst. Al deze diensten zijn onder voorbehoud van de beschikbaarheid op het moment van het bezoek. 


- Riu Class Diamond en Riu Class Corporate Diamond: express check-in en upgrade van kamer zonder toeslag. Om te genieten van beide diensten moet de Riu Classpashouder zijn wens tenminste 3 weken voor de aankomstdatum bij het hotel bekend maken op www.riuclass.com. Al deze diensten zijn onder voorbehoud van de beschikbaarheid op het moment van het bezoek. 

 

Upgrades naar kamers met een hogere categorie met gebruik van Riu Classpunten (inwisselen van punten voor upgrades)


(38) De mogelijkheid om een kamer met een hogere categorie te krijgen is afhankelijk van de beschikbaarheid en van of het hotel beschikt over de gewenste kamercategorie. Een upgrade naar een kamer met een hogere categorie is ofwel mogelijk voor een bepaald aantal overnachtingen van het verblijf of voor alle overnachtingen. 


(39) Upgrades naar kamers met een hogere categorie moeten worden aangevraagd via www.riuclass.com. Zij worden bevestigd naargelang van de beschikbaarheid van kamers bij het inchecken bij de receptie van het hotel. Het verkrijgen van een upgrade naar een kamers met een hogere categorie is mogelijk nadat de identiteit van de houder van de Riu Classrekening is vastgesteld (ouder dan 18 jaar) en nadat het puntensaldo op de rekening is geverifieerd. 


(40) Het aantal punten per persoon en overnachting dat nodig is om gebruik te kunnen maken van een kamer met hogere categorie is afhankelijk van de bestemming, de hotelcategorie en de gewenste kamer. 


(41) De upgrades voor hogere kamercategorieën in vakantiehotels zijn als volgt: 

- Upgrade 1 (UPG1): standaard tweepersoonskamer naar standaard tweepersoonskamer met uitzicht op zee 

- Upgrade 2(UPG2): standaard tweepersoonskamer met uitzicht op zee naar junior suite 

- Upgrade 3 (UPG3): junior suite naar senior suite 

- Upgrade 4 (UPGJS) standaard tweepersoonskamer naar junior suite 

- Upgrade 5 (UPGSS) standaard tweepersoonskamer naar senior suite 


De hoeveelheid punten per persoon en per nacht voor een upgrade naar een hotere kamercategorie is gebaseerd op twee personen per kamer. Toeslagen voor een 3e persoon (extra gasten) of voor individueel gebruik dienen contant te worden betaald volgens het geldige boekingstarief. 


(42) De upgrades voor hogere kamercategorieën in Plaza hotels zijn als volgt: 

- Upgrade A (UPGA): Deluxe kamer naar Junior suite of Executive kamer. 

- Upgrade B (UPGB): Junior suite of Executive kamer naar senior suite.


(43) Voor verblijven waarin er punten zijn ingewisseld voor een upgrade van een kamer met een hogere categorie, worden er ook Riu Classpunten gespaard volgens de tabellen voor het sparen van punten, die u kunt vinden op www.riuclass.com, welke die als geldig worden beschouwd. 


(44) De punten per persoon en overnachting die nodig zijn om gebruik te kunnen maken van een kamer met hogere categorie worden geblokkeerd op de Riu Classrekening van de klant en kunnen niet worden ingewisseld voor andere diensten van het programma. De punten van de Riu Classrekening van de klant worden pas definitief afgeschreven bij het uitchecken uit het hotel. 


(45) Indien een Riu Classrekeninghouder die gebruik maakt van een kamer met hogere categorie met punten, zijn verblijf wil afbreken, worden bij het uitchecken alleen de punten van de Riu Classrekening van de klant afgetrokken die overeenkomen met de werkelijke overnachtingen. 


Indien de gast zijn verblijf wilt verlengen dienen de extra overnachtingen contant te worden betaald, tegen het geldige tarief. De verlenging is alleen mogelijk als er kamers beschikbaar zijn in het hotel. Met het verlengen van het verblijf worden per overnachting en per persoon punten gespaard volgens de tabellen voor het sparen van punten, die in het Riu Classprogramma staan.

 

Overschrijven van punten tussen de verschillende Riu Classrekeningen


(46) Er mogen punten worden overgeschreven van de ene naar de andere rekening, nadat de Riu Classrekeninghouder die de punten wil overschrijven is geïdentificeerd (hierna: houder van de rekening waar de punten van afgeschreven moeten worden). Deze moet een volwassen persoon zijn (ouder dan 18 jaar). Ook wordt eerst het puntensaldo op rekening geverifieerd. 


(47) Overschrijvingen van punten tussen verschillende Riu Classrekening moeten via het Riu Classteam of via de website www.riuclass.com plaatsvinden. 


(48) Voor overschrijvingen moet de houder van de rekening waar de punten van afgeschreven moeten worden het nummer van de Riu Classpas, het e-mailadres en de naam en achternaam van de begunstigde van de overschrijving (begunstigde rekening) doorgeven en moet hij aangeven hoeveel punten hij wil overschrijven. 

eerd op de rekeningafschriften zowel van de houder van de rekening waar de punten van afgeschreven moeten worden als die van de begunstigde rekening. 


(49) De overschrijvingen van punten worden gespecificeerd op de rekeningafschriften zowel van de houder van de rekening waar de punten van afgeschreven moeten worden als die van de begunstigde rekening.