Riu Hotels & Resort hecht veel belang aan de bescherming van uw privacy en persoonlijke gegevens en doet zijn uiterste best uw rechten te beschermen en te garanderen in overeenstemming met de bestaande wetgeving.

De volgende voorwaarden zijn van toepassing op de services en in de etablissementen van RIU Hotels & Resorts. Indien sprake is van een dochterbedrijf dient u zich tot hen rechtstreeks te richten, hoewel wij, in geval van blijvend geschil, de mogelijkheid bieden tot bemiddeling bij de oplossing van het geschil, op voorwaarde dat het bedrijf onderdeel uitmaakt van RIU Hotels & Resorts.

De verschillende bedrijven die wereldwijd werken onder de merknaam RIU Hotels & Resorts (meer...), hebben één centrale afdeling voor de behandeling van privacygegevens en bescherming van persoonsgegevens op het volgende adres:


RIUSA II, S.A.
C/ Llaud s/n (RIU Centre)
07610 Palma de Mallorca - SPANJE 
Afd. Privacy en Veiligheid   

Als u, na het lezen van onderstaande voorwaarden, nog vragen of twijfels heeft over de veiligheid van uw persoonsgegevens, kunt u  een mail naar privacy@riu.com sturen of een brief naar bovenstaand adres.

Het huidige beleid kan worden aangepast op basis van veranderingen in wet- of regelgeving in de verschillende landen waar we actief zijn, alsook ter verbetering van onze service.


BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS


Conform de wetgeving in de landen waar we actief zijn informeren wij bezoekers van deze website, alsook degenen die persoonsgegevens hebben achtergelaten bij een dochterbedrijf van het merk RIU Hotels & Resorts of bij andere diensten die we direct of indirect aanbieden, dat die gegevens dienen ter uitvoering van de door hen verkozen diensten. In geen enkel geval zullen hun gegevens voor een ander doel aan andere bedrijven worden verstrekt zonder dat zij hierover worden geïnformeerd. De verstrekte gegevens worden op verschillende manieren vastgelegd en indien nodig geregistreerd als de wetgeving van het betreffende land dit vereist.


A.- Opslag, doel en verwerking van persoonsgegevens 
Doel en verwerking van persoonsgegevens van bezoekers van deze website, onze hotels, servicecentrale of verkregen via derden die indirect met ons te maken hebben is het volgende:


A.1) In relatie tot onze klanten 
Voornamelijk: Voldoen aan onze verplichtingen tot het leveren van diensten ingevolge overeenkomsten, contracten en programmering voor het leveren van diensten van ondernemingen onder de merknaam Riu Hotels & Resorts.

A.2) Andere partijen betrokken bij de opslag van persoonlijke gegevens in de ondernemingen van RIU Hotels & Resorts.

B.- Verzamelde data  
Over het algemeen gaat het om identiteitsgegevens: naam, adres, telefoon, email, betalingsgegevens of andere specifieke informatie die hiervoor nodig is.


C.- Veiligheidsmaatregelen  
RIU Hotels & Resorts stelt haar klanten ervan op de hoogte dat alle reglementaire technologische en organisatorische maatregelen zijn genomen om de veiligheid van de persoonsgegevens te garanderen en te voorkomen dat ze worden gewijzigd, verloren of door onbevoegde personen kunnen worden geraadpleegd, daarbij rekening houdend met de technologische ontwikkelingen, het karakter van de opgeslagen data en de risico’s die hiermee verband houden. Alle maatregelen zijn minimaal conform de wetgeving van het betreffende land waar RIU Hotels & Resorts werkzaam is.


D.- Toestemming van de gebruiker voor opslag en gebruik van de persoonsgegevens 
Bij het invullen van de gegevens bij RIUSA II, S.A. of enig ander dochterbedrijf van RIU Hotels & Resorts, toont de bezoeker zich nadrukkelijk akkoord met de voorwaarden en gebruiksregels, en geeft hij expliciet toestemming tot opslag van de persoonsgegevens voor de aangegeven gebruiksdoeleinden. Deze toestemming  strekt zich ook uit tot het verstrekken van deze gegevens aan derden die nodig zijn voor de uitvoering van de dienst, enkel en alleen voor de daarvoor gereserveerde doeleinden. Hierbij wordt gegarandeerd dat de gegevens nooit voor andere doeleinden aan derden wordt verstrekt zonder de belanghebbende op de hoogte te stellen. De gegevens kunnen door juridische verplichtingen en in overleg met de autoriteiten ter beschikking worden gesteld aan de wettelijke publieke organen die hierom verzoeken, en wel zo dat in deze gevallen de minimaal vereiste informatie wordt verstrekt, waarbij de rest van de gegevens strikt wordt beschermd.


E.- Gevoelige of belangrijke gegevens  
In het geval dat RIU Hotels & Resorts verplicht is gevoelige data te bewaren, zoals medische informatie, worden hiertoe extra veiligheidsmaatregelen genomen.


F.- Uitzonderingen op de toestemming gegevens te gebruiken 
Riu Hotels & Resorts is niet wettelijk verplicht om uitdrukkelijke toestemming te vragen voor het gebruik van gegevens, daar deze website alle nodige informatie biedt over het gebruik van uw gegevens en bij klachten de mogelijkheden aangeeft die u ter beschikking staan om gebruik te maken van uw rechten.


G.- Recht op inzicht, aanpassen, bezwaar, terugtrekken en herroepen van uw toestemming over de gegevens
Iedere betrokkene bezit rechten over het inzicht in zijn eigen gegevens, aanpassen, herroepen van toestemming en bezwaar tot toestemming alsook rechten om af te zien van de diensten van RIU Hotels & Resorts en etablissementen onder direct beheer. Ook kan iedere betrokkene, op elk moment, zijn goedkeuring intrekken voor de opslag van zijn persoonsgegevens. Deze herroeping geldt niet met terugwerkende kracht. Links naar standaardformulieren voor het uitoefenen van uw rechten:  


Recht op toegang van gegevens
Recht op herroepen van toestemming 
Recht op bezwaar van toestemming 
Recht op rectificatie van gegevens 
Uitsluiten reclame 


Deze formulieren dienen per post of email te worden opgestuurd naar:
Per post:

RIUSA II, S.A.
C/ Llaud s/n (RIU Centre)
07610 Palma de Mallorca - SPANJE 
Afd. Privacy en veiligheid

Ofwel via email naar  privacy@riu.com 


H.- Arbeid en bewaren van curriculum.

Bij het invullen, opsturen of afgeven van het sollicitatieformulier bij eender welk bedrijf dat verbonden is aan RIU Hotels & Resorts, wordt dit opgeslagen voor evaluatie van de kandidaat bij zowel de onderneming van de RIU Hotels & Resortsketen in het betreffende land, alsook bij het hoofdkantoor van RIU Hotels & Resorts RIUSA II, S.A.

RIU Hotels & Resorts voldoet aan de juridische regelgeving voor bescherming van persoonsgegevens en beschikt over de vereiste mechanismen en veiligheidsprocedures voor de opslag van persoonsgegevens, rekening houdend met de technologische ontwikkelingen, alles conform de wettelijke vereisten in de respectievelijke landen. Zoals aangegeven, wordt de sollicitant ervan op de hoogte gesteld dat zijn persoonsgegevens en CV zullen worden opgeslagen bij RIUSA II, S.A. op de wijze zoals die bij het Spaanse  Agentschap voor bescherming van persoonsgegevens (Agencia Española de Protección de Datos)  staat geregistreerd. De verstrekte gegevens worden bewaard door RIU Hotels & Resorts in hun selectiebestand.
Eenieder met gegevens in dit bestand accepteert en geeft toestemming voor het opnemen van zijn persoonsgegevens in het selectiebestand van RRHH, alsook voor de opslag of het gebruik van informatie voor specifieke doeleinden door eender welke onderneming van de keten RIU Hotels & Resorts. De toestemming kan op elk moment worden herroepen, zonder terugwerkende kracht. RIU Hotels & Resorts informeert iedereen in het bestand dat hij zijn rechten tot toegang, aanpassing, herroeping en bezwaar kan uitoefenen door zich schriftelijk te wenden tot de verantwoordelijke van het beheer van persoonsgegevens van RIUSA II, S.A.


I.- Reserveringen en inschrijvingen via de website.

De persoonsgegevens die bij online reserveringen worden verzameld zullen deel uitmaken van  RIUSA II, S.A. en van de exploitant van het hotel die op de bon, pro forma factuur of factuur vermeld staat (wanneer niet wordt gereserveerd of de reservering niet wordt bevestigd, zullen geen gegevens worden bewaard, tenzij voor strikte veiligheidsdoeleinden die noodzakelijk zijn voor het goed functioneren van elektronisch zakendoen). Bij inschrijving op nieuwsbrieven, of soortgelijk op onze website, zullen de gegevens deel uitmaken van RIUSA II,S.A.

Overeenkomstig bestaande regelgeving kan de informatie worden verstrekt aan nationale of internationale ondernemingen die direct verbonden zijn voor het verlenen van de opgedragen dienst ofwel lokale of internationale zaakwaarnemers, dit alles in overeenstemming met Europese regelgeving.


J.- Informatie van minderjarigen

RIU Hotels & Resorts beoogt geen rechtstreekse informatie van minderjarigen te verkrijgen, maar kan niet altijd verzekeren dat de webbezoekers meerderjarig zijn. Als echter wordt vastgesteld dat het om een minderjarige gaat, zal direct zowel op de website als in onze etablissementen gevraagd worden om toestemming van de ouders of de wettelijke vertegenwoordiger.


PRIVACY 

A.- Verzenden van informatie via e-mail.

De verwerking van persoonlijke gegevens en de verzending van commerciële communicatie via elektronische middelen zijn in overeenstemming met de wetten inzake het elektronische handelsverkeer en internet en zijn conform de correcte internationale procedures en normen gebaseerd op de algemene regels van de Europese richtlijnen met betrekking tot privacy. De berichtgevingen over aanbiedingen en reclame van onze vestigingen en diensten moeten altijd een adres bevatten waarin het abonnement kan worden opgezegd op de dienst die u informatie heeft verzonden via een koppeling naar een webpagina of via het e-mailadres dat u hebt ontvangen. U kunt op dit adres uw e-mailadres van de dienst verwijderen. In het geval van enige afwijkingen, graag contact opnemen met ons op privacy@riu.com.


B.- Cookies en identificatie van apparaten.

De websites van RIU Hotels& Resorts gebruiken cookies. Dit zijn kleine stukjes gecodeerde tekst die worden opgeslagen op de computer of op het apparaat (smartphone, tablet, smartTV...) waarmee de gebruiker toegang heeft tot de website. Deze stukjes tekst blijven op uw vaste schijf of opslagsysteem beschikbaar en uw browser kan deze op een later tijdstip gebruiken. Afhankelijk van de instelling van uw browser kunt u de opslag en/of het gebruik van cookies accepteren of weigeren. U kunt onze website gebruiken terwijl u op de hoogte bent van het gebruik van cookies van RiuHotels& Resorts en van derden die reclame aanbieden. Op deze pagina vindt u de opties waarmee u uw browser naar wens kunt configureren.


B.1.- Soorten cookies die door RiuHotels& Resorts worden gebruikt.

Op de websites van RiuHotels& Resorts worden verschillende soorten cookies gebruikt. Sommige hiervan zijn nodig om u bepaalde diensten te kunnen bieden op de pagina en ook vanwege bepaalde veiligheidsaspecten (het meest duidelijke voorbeeld hiervan is dat deze technologie nodig is om uw reservering te kunnen maken bij ons). We hebben ook cookies met betrekking tot functionaliteit en prestatie waarmee uw bezoek op onze website wordt afgestemd op uw behoeften en gebruik, de prestatie wordt verbeterd en daardoor ook uw ervaring.

RIU gebruikt cookies voor de volgende gevallen:

Cookies worden nooit gebruikt bij persoonlijke gegevens.


B.2.- Cookies van derden voor publicitaire doeleinden.

We gebruiken technologie van derden voor het publiceren van meldingen op andere websites van zakelijke partners. Bij deze technologie wordt gebruikt gemaakt van de gegevens over uw bezoeken aan onze website om u geschikte reclame te kunnen bieden die is aangepast aan uw behoeften. Deze gegevens worden volledig gescheiden gehouden en geen enkele persoonlijke informatie kan op deze manier worden verkregen. RIU Hotels& Resorts verzamelt deze gegevens niet in andere systemen waardoor deze informatie alleen op uw computer of apparaat is opgeslagen.

RIU Hotels& Resorts en zijn providers of partners gebruiken de cookies niet om persoonlijke gegevens te verkrijgen, behalve die informatie die u verstrekt en vrijwillig ter beschikking stelt.

U kunt uw browser instellen op het weigeren van dit soort cookies. Zie het gedeelte Uw cookies beheren om uw voorkeuren te beheren. Op deze wijze kunt u wanneer u een bepaalde website opent de cookies die u ontvangt accepteren of weigeren.

Overzicht van de cookies van derden op de websites van RiuHotels& Resorts:

Cookies van derden die u kunt tegenkomen op onze websites:

CookiesTypeInformationObjective
JSESSIONID
__atpro_ra-4f8fc036203f98aa
_ab_proceso_reserva_chosen_cohort
_ab_proceso_reserva_in_test
_ab_RWD_HOME_HEADER_FOOTER
_at.hist.0415
_msuuid_2204l7214850
mobile
s_cc
s_sq
First party, applicationGeef aan of het apparaat is mobiel, als de gebruiker een bepaalde versie bekijken, als u in het boekingsprocesMechanismen voor de sessie, versie controle, kwaliteitscontrole en mobiele apparaten
addthis.com
twitter.com
google.com
facebbok.com
Third partyRIU profiel in sociale netwerken, de relatie van de gebruiker met het profielSociale Netwerken
google.com (Analytics)Third partyWeb analyticsAnalyse van het gedrag van de website
doubleclick.net
google.com
mookie1.com (XAXIS)
wtp101.com
serving-sys.com
yahoo.com
amgdgt.com
2o7.net
adnxs.com
247realmedia.com
Third partyMarketingInformatie en statistieken over de effectiviteit van de marketing inspanningen, affiliate netwerken, reclame-netwerken

B.3 Uw cookies beheren.

U kunt de op uw apparaat weergegeven cookies zien, verwijderen of beheren. Zo kunt u ook de cookies van Riu of van gelieerde derden, of van iedere andere website, blokkeren. Met de browser hebt u de optie om alleen cookies te installeren op de webpagina die u bezoekt of de reclamecookies van derden te klokkeren. Via de onderstaande koppelingen kunt u lezen hoe u uw browser kunt instellen:

Firefox & Thunderbird

Internet Explorer

Google Chrome

Safari

Opera

Bedenk wel dat als u bepaalde cookies niet wilt toestaan dit de kwaliteit van uw ervaring op onze websites kan beïnvloeden.

Ga naar www.allaboutcookies.org of www.aboutcookies.org voor duidelijke uitleg over de procedure en de beschikbare opties om cookies te beheren. Dit hangt echter af van de gebruikte toepassing of het apparaat.

Voor het beheer van reclamecookies kunt u op websites zoals www.youronlinechoices.com op algemene wijze uw voorkeuren van de grootste reclameproviders beheren.


B.4 Geïntegreerde inhoud van derden op onze pagina’s.

Riu gebruikt inhoud zoals foto’s en video’s van websites zoals YouTube en Flickr, waarvoor het gebruik van cookies nodig kan zijn. In deze gevallen heeft RiuHotels& Resorts geen controle over de verspreiding ervan. Zie daarom het beleid ten aanzien van privacy en cookies van deze websites van derden voor beheer van cookies en voor aanvullende informatie.


C.- Web beacons en pixel tags.

RIU Hotels& Resorts en zijn webbeheerders kunnen web beacons en pixel tags gebruiken in hun e-mails en HTML-pagina’s. Deze systemen worden niet gebruikt om persoonlijke gegevens te verzamelen, behalve die gegevens die u ons verstrekt wanneer u transacties verricht met RIU Hotels& Resorts.

Deze procedures worden gebruikt om vast te stellen of u de e-mail of de pagina hebt geopend om op deze manier een statistisch overzicht bij te houden van de geopende informatie. Ze hebben geen enkel effect als u de cookies in uw browser of e-mailtoepassing uitschakelt.


D.- Andere gegevens die we verzamelen.

Om u een aangenamere ervaring te kunnen bieden bij onze elektronische communicatie met u, en om deze veiliger te maken, verzamelen wij gegevens zoals:

IP-informatie, taal, browser, andere gegevens over de verbinding of de methode/toepassing waarmee u toegang hebt, vaststellen of u informatie kunt ontvangen in HTML en niet-persoonsgebonden gegevens die worden verstrekt via de toepassing waarmee u toegang hebt.

RIU Hotels& Resorts registreert informatie met betrekking tot verbindingen die online of via e-mail worden gemaakt voor het beheer van incidenten, verbeteren van de website, onze dienst en het veiligheidsbeheer.


-Oktober 2.013-