Voorwaarden

"Reservation Shop S.L.U" is een reisbureau. (hierna "Reservation Shop S.L.U") gevestigd te Avenida Gran Canaria, nº22 35100 Playa del Inglés, San Bartolomé de Tirajana, Gran Canaria, Spanje, ingeschreven in het handelsregister van Las Palmas in boekdeel 1879, folio 41, blad GC39951, C.I.F.  B-35978311 en beschikt over de identificatiecode als reisbureau van de groothandelaar kleinhandelaar I-AV-0000886.1, welke door de Consejería de Turismo del Gobierno de Canarias (Raad voor Toerisme van de autonome regio van de Canarische Eilanden) afgegeven is. 

Het gebruik van de website van "Reservation Shop S.L.U" en de diensten en producten van de website, betekent voor de gebruikers de aanvaarding van de algemene voorwaarden en de gebruiksnormen welke in de laatst herziene versie opgenomen zijn, waardoor het van belang is dat de gebruiker deze telkens als hij de site bezoekt, leest, zowel als de specifieke voorwaarden van elk product of dienst, welke eveneens aanvaard dienen te worden.

GEBRUIKSNORMEN

1. Introductie: "Reservation Shop S.L.U" biedt op haar website informatie met betrekking tot de activiteiten, producten en diensten die zij verhandelt. Deze website biedt met de daarop aanwezige inhoud informatie over de door "Reservation Shop S.L.U" gecommercialiseerde hotels. Bij de toegang tot en het gebruik van deze website, verplicht u zich de hierna uiteengezette voorwaarden te aanvaarden, waardoor we u aanbevelen dit gedeelte zorgvuldig te lezen alvorens te beginnen. "Reservation Shop S.L.U" heeft het recht om onaangekondigd op elk moment deze voorwaarden deels te veranderen, aan te passen, uit te breiden of te verwijderen en veranderingen in de op deze site opgenomen producten en programma’s aan te brengen. Kijk alstublieft de mogelijke wijzigingen regelmatig na. 

2. Gebruiksbeperkingen. Het gebruik van deze site is beperkt tot de aankoop van producten door de eindgebruiker. Voor het gebruik van deze website is de aanvaarding van onderhavige algemene voorwaarden een vereiste. 

3. Aansprakelijkheidsuitsluiting. "Reservation Shop S.L.U" is niet verantwoordelijk voor de afgeleide schade van de toegang, van het gebruik of verkeerd gebruik van de inhoud van de website. 
Alle via deze website verstrekte informatie wordt “zoals die weergegeven is” verstrekt, zonder garanties, noch uitdrukkelijk noch stilzwijgend. Daarom is "Reservation Shop S.L.U" niet verantwoordelijk voor garanties met betrekking tot deze informatie. Enkele jurisdicties staan de uitsluiting van stilzwijgende garanties niet toe, waartoe het mogelijk is dat de aangegeven uitsluiting niet van toepassing is. 
Het gebruik van de website gebeurt voor uw rekening en risico. Daardoor zijn noch "Reservation Shop S.L.U", noch haar vertegenwoordigers of agenten verantwoordelijk voor het verlies of schade, noch direct noch indirect, noch speciale noch causale, die op willekeurig welke manier dan ook met de website verbonden zijn of het gevolg van het gebruik van de website of van willekeurig welke informatie van "Reservation Shop S.L.U" dan ook zijn. Middels deze voorwaarden ziet u af van alle mogelijke claims tegen "Reservation Shop S.L.U", welke afgeleid worden uit het gebruik van deze website of van alle mogelijke beschikbare informatie van deze website van "Reservation Shop S.L.U". 

4. Verantwoordelijkheid vanwege inhoud: "Reservation Shop S.L.U" is niet verantwoordelijk voor mogelijke discrepanties, welke zich voor kunnen doen tussen de gedrukte versie van de documenten en de elektronische versie van diezelfde documenten die op de website staan. 
De documenten en foto’s die op deze website staan, zouden technische inconsistenties of drukfouten kunnen bevatten. De informatie is onderworpen aan geregelde wijzigingen, waartoe "Reservation Shop S.L.U" op elk moment verbeteringen of wijzigingen in de hier beschreven producten of programma’s aan kan brengen. 
"Reservation Shop S.L.U" is niet verantwoordelijk voor de juistheid van de informatie die niet door haarzelf vervaardigd is en waar door een andere bron naar gewezen wordt, waardoor ze evenmin verantwoordelijk is voor hypothetische schade die veroorzaakt zou kunnen worden door het gebruik van genoemde informatie. 

5. Copyright en informatie betreffende het recht van intellectueel of industrieel eigendom. Deze website bevat en verwijst naar geregistreerde handelsmerken, patenten, merkgeheimen, technieken, producten, procedures of andere rechten van eigendom of licenties van "Reservation Shop S.L.U". Er wordt geen enkele licentie of recht van geen enkele van dergelijke geregistreerde handelsmerken, merkgeheimen, technieken, producten, procedures en andere rechten van eigendom van "Reservation Shop S.L.U" toegekend. De gehele inhoud van deze website, zoals teksten, grafieken, logo’s, iconen, beelden, gegevensverzamelingen, zowel als software is exclusieve eigendom van "Reservation Shop S.L.U" en dat alles wordt beschermd door de internationale copyrightwetten. 
"Reservation Shop S.L.U" behoudt het gebruik van gerechtelijke civiele en/of strafrechtelijke handelingen tegen die natuurlijke of rechtspersonen en hun vertegenwoordigers welke het bepaalde in deze wettelijke gebruiksvoorwaarden schenden, in het bijzonder wat betreft de copyrightrechten. 
Deze website is niet bestemd voor distributie, gebruik of toegang van personen in rechtsgebieden waar het feit om deze website te bezoeken tot gevolg zou hebben dat "Reservation Shop S.L.U" een wet of regelgeving in dat rechtsgebied zou schenden. 

6. Links. "Reservation Shop S.L.U" is niet verantwoordelijk voor de informatie van derden welke op deze website staat, welke bezocht kunnen worden middels links of zoekmachines van de website van "Reservation Shop S.L.U". De aanwezigheid van links op de website van "Reservation Shop S.L.U" heeft uitsluitend een informatief doel en veronderstelt in geen enkel geval een voorstel, uitnodiging of aanbeveling van die links. 

7. Meer informatie betreffende gegevensbescherming in “Privacybeleid” 

8. Verboden of illegaal gebruik. Als gebruiksvoorwaarden van de website, verzekert u tegenover "Reservation Shop S.L.U" dat u de website niet zult gebruiken met illegale of middels deze voorwaarden verboden doeleinden. 

9. Andere voorwaarden. Voor het eenvoudigweg gebruiken van deze website bestaat er tussen "Reservation Shop S.L.U" en gebruiker geen enkele overeenkomst, contract, verplichting, werk-, vennootschaps- of agentschapverhouding. Alle rechten die u niet uitdrukkelijk verleend zijn, zijn uitdrukkelijk voor "Reservation Shop S.L.U" voorbehouden. 

10. "Reservation Shop S.L.U" wijst elke verantwoordelijkheid af die afkomstig is van de informatie-uitwisseling tussen gebruikers middels de website. De verantwoordelijkheid van de op haar website verspreide verklaringen komen toe aan diegene die deze gedaan heeft. 
Wat betreft alle communicatie die u uitvoert met "Reservation Shop S.L.U" welke betrekking hebben op de informatie van "Reservation Shop S.L.U", inclusief maar niet beperkt tot vragen, opmerkingen, voorstellen of soortgelijke: a) heeft u geen recht op vertrouwelijkheid betreffende de communicatie en "Reservation Shop S.L.U" heeft geen enkele verplichting om uw communicatie van onthulling te beschermen. b) "Reservation Shop S.L.U" is vrij om uw communicaties aan anderen met geen enkele beperking te reproduceren, te gebruiken, te onthullen en te verspreiden. c) "Reservation Shop S.L.U" mag alle ideeën, concepten, knowhow of technieken die uw communicaties bevatten voor alle doeleinden, inclusief, maar niet beperkt tot ontwikkeling, productie en marketing van producten en diensten die in dergelijke informatie opgenomen zijn, gebruiken. 

11. Jurisdictie. Toepasbare wet. Alle mogelijke conflicten die deze website tot gevolg heeft, worden door de Spaanse rechtbanken en gerechtshoven van San Bartolomé de Tirajana, Las Palmas de Gran Canaria, Spanje geregeld.

ALGEMENE RESERVERINGSVOORWAARDEN

Het beheer en de uitvoering van een reservering via "Reservation Shop S.L.U" omvat het kennen van en de uitdrukkelijke aanvaarding van deze algemene voorwaarden door de klant en/of de eindgebruiker.

Middels de aanvaarding van dit contract, verklaart en aanvaardt u:

1. Meerderjarig (ouder dan 18 jaar) te zijn en over voldoende wettelijk vermogen te beschikken voor het contracteren van de aangeboden diensten op de website van "Reservation Shop S.L.U", door te verklaren dat u alle voorwaarden begrijpt die op de website staan. 

2. De inhoud, commerciële activiteiten, producten en diensten die de website omvat zijn niet bedacht, noch gericht op die personen die in rechtsgebieden wonen waar deze inhoud niet aanvaard wordt. 

3. Alleen die pagina’s die op de sitemap vermeld worden, maken deel uit van de website. 

4. Dat de toegang tot deze website exclusieve verantwoordelijkheid is van de gebruikers. 

5. Dat u de op de reservering aangegeven data, zowel als het aantal kamers, het aantal personen en het gekozen hotel bevestigd. 

6. De overeengekomen voorwaarden en de prijs van de reservering zijn die in het document expliciet bepaald worden, waarbij "Reservation Shop S.L.U" het recht heeft om de prijzen aan te passen in het geval van drukfouten en met voorafgaande mededeling aan de klant. 

7. In het gedetailleerde tarief wordt de eindprijs voor het gekozen product weergegeven, met inbegrip van de indirecte belastingen. 

8. BETALINGSWIJZE. "Reservation Shop S.L.U" geeft op het reserveringsformulier afhankelijk van het hotel en van de anticipatie van de reservering de mogelijke betalingswijzen aan, waarop de klant de betaling op één van de aangeboden betalingswijzen uit dient te voeren. 
Afhankelijk van de anticipatie van de reservering en van het hotel dient de betalingswijze één van de volgende te zijn: 
a.- Betaling met kredietkaart. Deze betalingswijze kan op de volgende manieren uitgevoerd worden: 
i.- Het gehele bedrag van de reserveringsprijs op het moment van bevestiging van de reservering. 
ii.- gefractioneerde betaling: Op het moment van de reservering wordt een percentage dat op de specificatie van de reservering vermeld wordt betaald en vóór de aangegeven datum welke eveneens op dezelfde specificatie vermeld wordt, wordt het resterende percentage betaald. Dat alles met dien verstande dat indien de tweede betaling niet uitgevoerd wordt, deze behandeld wordt alsof het een ANNULERING zou betreffen. 
b.- Betaling op de bestemming: De betaling kan door de klant contant of middels een betaalkaart op de bestemming, zodra hij bij het hotel aankomt, uitgevoerd worden. In dergelijk geval, voert de klant bij wijze van reserveringsgarantie de gegevens van zijn betalingskaart in en indien hij zich niet presenteert of bij wijziging worden de op de website aangegeven sancties door "Reservation Shop S.L.U" in rekening gebracht. 
c.- Betaling per telefoon: de klant kan indien het informaticasysteem dat toestaat de betaling middels een telefoongesprek met het “callcenter” van "Reservation Shop S.L.U" op het op de website aangegeven nummer uitvoeren.  De termijn voor de bevestiging en de betaling van de reservering zal niet langer zijn dan 3 uur nadat de reservering uitgevoerd is. In het geval dat de telefonische bevestiging niet binnen de aangegeven termijn plaatsvindt, heeft "Reservation Shop S.L.U" het recht om de reservering te annuleren, waarna de klant verder niets meer kan eisen. De klant dient de gegevens van zijn krediet- en/of debetkaart telefonisch te bevestigen, waarbij hij uitdrukkelijk aanvaardt dat met genoemde kaart overgegaan wordt tot de betaling van de prijs van de reservering, zowel -indien van toepassing- van de mogelijke annulerings- en/of wijzigingskosten. 

9. De klant kan op elk moment de reservering wijzigen of annuleren via de website of het callcenter. De wijzigings-, annulerings- of “no show” voorwaarden van de reservering zijn die voorwaarden die op de website vermeld worden en waarvan de klant op de hoogte is en aanvaard heeft op het moment dat hij de reservering uitvoerde. Voor de toepassing van deze voorwaarden verstaat men onder WIJZIGING: 
a.- Wijziging van de aankomstdatum 
b.- De oorspronkelijke reservering inkorten 
c.- het nummer van de gereserveerde kamers wijzigen indien de reservering binnen de op de website aangegeven annuleringstermijn plaatsvindt. 

10. Alle verrekeningen of teruggaven die "Reservation Shop S.L.U" voor deze concepten dient uit te voeren, worden op dezelfde wijze uitgevoerd als waarop de betaling plaatsvond. Voor de toepassing van deze algemene voorwaarden wordt de wijziging van de naam van de persoon, die de reservering uitvoerde, behandeld als ANNULERING. 

11. Alle aanbiedingen zijn uitsluitend van kracht voor de duur dat deze toegankelijk zijn voor de ontvangers van de dienst voor de effectieve contratering ervan middels het in "Reservation Shop S.L.U" bepaalde systeem. 

12. De prijs van de reservering omvat het verblijf en het regime van half- of volpension of -indien van toepassing- “all inclusive” precies zoals op de website zelf beschreven wordt. Deze omvat geen enkel optioneel “extra” noch andere dienst welke niet vermeld wordt als uitdrukkelijk gecontracteerd middels het "Reservation Shop S.L.U"systeem. 

13. De reserveringsprijzen zijn inclusief I.G.I.C.  of B.T.W., tenzij deze vermelding uitdrukkelijk uitgesloten wordt. Willekeurig welke andere heffing of belasting welke op grond van het verblijf geïnd mag worden, zal apart in het hotel verrekend worden. 

14. De koers die door "Reservation Shop S.L.U" wordt getoond, is gebaseerd op het van kracht zijnde tarief voor het land waar de klant woont, waarvoor zijn IP-adres als referentie gebruikt wordt. In geval er door het verschil tussen het IP-adres van de gebruiker en zijn land van herkomst een foute berekening gemaakt wordt, heeft "Reservation Shop S.L.U" het recht om de door het systeem geproduceerde koers te wijzigen door dit de klant vooraf mede te delen. 

15. Indien "Reservation Shop S.L.U" de annulering van de reservering mededeelt wegens overmacht, waartoe die abnormale en onvoorziene omstandigheden verstaan worden die onafhankelijk zijn van de wil van degene die zich erop beroept en waarvan de gevolgen ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden, wordt de reservering geannuleerd zonder dat de gebruiker of de klant recht heeft om een klacht of vorderingen in te dienen. Genoemd geval dient medegedeeld te worden, indien dat mogelijk is, middels het voor de bevestiging van de reservering gebruikte wijze. 

16. "Reservation Shop S.L.U" heeft recht om wijzigingen van de bepaalde voorwaarden, die zij passend acht, toe te passen. 

17. AANSPRAKELIJKHEIDSLIMIET: De aansprakelijkheid van "Reservation Shop S.L.U" voor de van de reservering afgeleide schade, zowel contractueel als extracontractueel, blijft beperkt tot het bedrag van de reservering. 

18. Indien één of diverse van de in de algemene voorwaarden of in de gebruiksvoorwaarden opgenomen clausules geheel of gedeeltelijk nietig of ondoelmatig verklaard worden, heeft dit alleen gevolgen voor genoemde bepaling of op het nietig of ondoelmatig verklaarde deel. De rest van de algemene voorwaarden of de gebruiksvoorwaarden blijven voortbestaan, en dergelijke bepaling of het daarvan betreffende gedeelte, wordt als niet geplaatst bepaald. 

19. Alle kennisgevingen, aanmaningen, verzoeken en andere communicaties die door partijen uitgevoerd dienen te worden met betrekking tot deze algemene voorwaarden, dienen schriftelijk plaats te vinden en worden als passend uitgevoerd beschouwd wanneer deze in handen ofwel middels gewone postdienst afgegeven zijn op het adres van de andere partij of per e-mail aan de andere partij. 

20. De klant aanvaardt dat de voor de werking van deze dienst toepasbare wetgeving de Spaanse is en hij onderwerpt zich aan de jurisdictie van de rechtbanken en gerechtshoven van San Bartolomé de Tirajana, Las Palmas de Gran Canaria, Spanje voor de uitspraak van de meningsverschillen die afgeleid worden van deze interpretatie of toepassing van onderhavig geheel van clausules, waarbij de toepasbare wet de Spaanse is.

PRIVACYBELEID

A) GEGEVENSBESCHERMING

"Reservation Shop S.L.U" deelt de klant mede dat hij op elk moment het recht op toegang van het bestand met zijn persoonlijke gegevens kan uitoefenen, waarbij hij het recht op herziening, annulering, verzet en alle andere rechten die opgenomen zijn in de Organieke Wet, 15/1999 van 13 december van Gegevensbescherming van persoonlijke gegevens en overeenkomstige wetgeving kan uitoefenen. 
"Reservation Shop S.L.U" verplicht zich tot het voldoen aan de normen betreffende behandeling van de persoonlijke gegevens, met name van de Organieke Wet 15/1999 van Gegevensbescherming van persoonlijke gegevens (hierna LOPD) en het koninklijk decreet 1720/2007 van 21 december, waardoor het ontwikkelingsreglement van de Organieke Wet 15/1999 goedgekeurd wordt. "Reservation Shop S.L.U" behandelt de gegevens van haar klanten op geautomatiseerde wijze en garandeert dat de bestanden die deze informatie bevatten volledig voor haar verantwoordelijkheid zijn en dat deze naar behoren in het algemeen register van het bureau van gegevensbescherming (www.agenciaprotecciondatos.es) opgenomen zijn.

"Reservation Shop S.L.U" deelt de klant mede dat hij zijn recht op toegang, herziening, annulering of verzet kan uitoefenen door zich schriftelijk te richten aan de verantwoordelijke van gegevensbehandeling en houder van de bestanden waar de persoonlijke gegevens zich bevinden:

"Reservation Shop S.L.U" 
Avenida Gran Canaria, nº22 
35100 Playa del Inglés, San Bartolomé de Tirajana, 
Gran Canaria, Spanje

B) DIENSTEN EN RESERVERINGEN

Bij het invullen van het formulier van diensten en reserveringen machtigt de gebruiker/klant "Reservation Shop S.L.U" om de persoonlijke gegevens welke hij verstrekt heeft teneinde over te gaan tot de verzochte reservering en/of het beheren van commerciële diensten en/of producten van "Reservation Shop S.L.U" op geautomatiseerde wijze te gebruiken en te behandelen.

"Reservation Shop S.L.U" deelt de klant/gebruiker mede dat zodra de reservering uitgevoerd is, zijn persoonlijke gegevens afgestaan worden aan het hotel van bestemming teneinde de reservering te beheren en de uitvoering ervan te garanderen.

C) COOKIES

De toegang tot de website kan het gebruik van cookies inhouden, ofschoon de website zonder het gebruik van cookies kan werken. De functie van de cookies is het vergemakkelijken van het surfen in het reserveringsproces. Indien u niet akkoord gaat met het gebruik ervan kunt u uw browser daartoe instellen.

D) VERTROUWELIJKHEID

"Reservation Shop S.L.U" garandeert de vertrouwelijkheid van uw persoonlijke gegevens, zowel als het gebruik van de in de Spaanse wetgeving bepaalde veiligheidsmaatregelen betreffende gegevensbescherming met betrekking tot derden, ofschoon ze de persoonlijke gegevens die zij bezit aan het bevoegd openbaar gezag en altijd na een officieel verzoek overeenkomstig de wet zal onthullen.

E) JURISDICTIE

De betrekkingen tussen "Reservation Shop S.L.U", de gebruikers en de klanten, welke afgeleid zijn van het reserveren van producten en diensten van deze website, zijn onderworpen aan de Spaanse wetgeving en jurisdictie en de rechtbanken en gerechtshoven van San Bartolomé de Tirajana, Las Palmas de Gran Canaria, Spanje, uitdrukkelijk afstand doende van de rechten welke hen ten deel zouden kunnen vallen.